Legislatie care reglementeaza activitatea

Nr. Crt
Actul Normativ
Descarca fisier
1
Ordonanta Guvernului nr.63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii, aprobata prin Legea nr.707/2001 cu modificarile ulterioare
2
Ordonanta de urgenta nr. 93 din 2 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C.
3
Ordonanta de urgenta nr. 100/2010 din 10/11/2010, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 770 din 17/11/2010, pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C.
4
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare – actualizata 2009
5
Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare
6
Lege nr. 228/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale
7
Ordinul nr. 44 din 15.02.2012 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului, privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii – I.S.C. si Anexa la Ordinul nr. 44 din 15.02.2012 reprezentând Regulamentul de Organizare si Functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii – I.S.C.
8
Regulamentul Intern al Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C., aprobat prin Decizia nr.318/03.04.2012 a Inspectorului General al I.S.C.
9
Decizia nr. 504/06.06.2012 a Inspectorului General al I.S.C. pentru modificarea art.3 din Regulamentul Intern al Inspectoratului de Stat în Constructii, aprobat prin Decizia nr.318/03.04.2012 a Inspectorului General al I.S.C.
10
Hotarârea nr. 1335 din 23 decembrie 2010 pentru aprobarea atributiilor generale si specifice, a structurii organizatorice si a numarului maxim de posturi, precum si a normarii parcului auto si a consumului de carburanti ale Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C.
11
Hotararea nr. 1157 din 25 noiembrie 2011 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1335/2010 pentru aprobarea atributiilor generale si specifice, a structurii organizatorice si a numarului maxim de posturi, precum si a normarii parcului auto si a consumului de carburanti ale Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C.
12
Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului/examenului în vederea încadrarii personalului în noua structura organizatorica a Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C., conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2011 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C., aprobat prin Decizia nr. 897/29.11.2011 a Secretarului General al I.S.C.
13
Ordinul nr 1298/2008 privind modificarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de catre Inspectoratul de Stat Constructii – I.S.C. pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice
14
Ordonanta de urgenta nr. 16 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale
15
Ordinul nr. 288 din 21.03.2012 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr.44 din 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Inspectoratului de Stat în Constructii-I.S.C.
16
Legea nr. 132/2012 pentru aprobarea Ordonan?ei de urgen?a a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice locale
17
Ordonan?a de urgen?a nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
18
Ordonan?a de urgen?a nr. 85/2012 pentru modificarea alin.(1) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ?i urbanismul
19
Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr. 96/22.12.2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administra?iei publice centrale ?i pentru modificarea unor acte
normative.
20
Hotarârea Guvernului nr. 1211/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare ?i func?tionare a Inspectoratului de Stat în Construc?ii – I.S.C”.
21
Hotarârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea ?i func?ionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale ?i Administra?iei Publice”.
22
Ordinul nr. 264/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finan?elor publice, privind aprobarea Precizarilor pentru efectuarea modificarilor în executia bugetului de stat pe anul 2013, în conformitate cu prevederile OUG 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative”.
23
Legea nr. 71/2013 pentru aprobarea Ordonan?ei de Urgen?a a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administra?iei publice centrale ?i pentru modificarea unor acte normative.

Legislatie in baza careia actioneaza

Nr. Crt
Actul Normativ
Descarca fisier
1
Hotarârea nr. 272 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii în constructii
2
Ordonanta nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializarea a produselor
3
Hotararea Guvernului Romaniei nr.622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, republicata cu completarile si modificarile ulterioare
4
Hotararea Guvernului Romaniei nr.167/2012 pentru completarea si modificarea Hotarârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii
5
Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1072/2003 privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat în Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, cu completarile si modificarile ulterioare
6
Hotararea Guvernului Romaniei nr. 723/2007 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat în Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice
7
Ordinul nr. 549/2007 – privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de catre Inspectoratul de Stat Constructii – I.S.C. pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, cu completarile si modificarile ulterioare
8
Hotarare Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor
9
Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare
10
Ordinul MLPAT nr.91/25.10.1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare si a continutului documentatiilor prevazute de legea nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare
11
Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , cu modificarile si completarile ulterioare
12
Hotararea Guvernului nr.273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare
13
Hotararea Guvernului nr.766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare
14
Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii
15
Hotararea Guvernului nr.808 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii
16
Hotararea Guvernului 2288/2004 pentru aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta
17
Hotarâre nr. 675/2002 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
18
Cod de proiectare seismica — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 100-1/2006
19
Cod de proiectare pentru structuri din zidarie, indicativ CR 6-2006
20
Lege nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
21
Ordinul nr. 1953/2010 pentru aprobarea Listei cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii
22
Ordinul nr.1619/10.10.2008 privind modificarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de catre Inspectoratul de Stat în Constructii – I.S.C. pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 726/549/2007
23
Ordinul nr.500/05.07.2007 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de catre Inspectoratul de Stat în Constructii – I.S.C. pentru interventii în timp asupra constructiilor existente
24
Ordinul nr.1620/10.10.2008 pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de catre Inspectoratul de Stat în Constructii – I.S.C. pentru interventii în timp asupra constructiilor existente, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 486/500/2007
25
Hotararea Guverului nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii
26
Ordinul nr.119/25.02.2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005
27
Ordinul MDLPL nr.127/08.05.2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Metodologie privind investigarea de urgenta a sigurantei postseism a cladirilor si stabilirea solutiilor-cadru de interventie”, indicativ ME 003-2007
28
Ordinul 362/2006 privind accesul la informatiile de interes public, la nivelul Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C.
29
Ordinul nr.1484/2008 pentru modificarea si completarea Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr. 362/2006 privind accesul la informatiile de interes public, la nivelul Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C.
30
REGULAMENTUL (CE) NR. 765/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 9 iulie 2008
31
Hotarârea Guvernului nr. 306 /2011 privind unele masuri de supraveghere a pietei produselor reglementate de legislatia Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a acestora
32
DIRECTIVA CONSILIULUI COMUNITATILOR EUROPENE din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de constructii

Protocoale inter-institutionale

Nr. Crt
Titlu Protocol
Descarca fisier
1
Protocol de colaborare cu Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap
2
Protocol de colaborare pentru asigurarea protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania
3
Protocol de cooperare privind prevenirea si combaterea criminalitatii la regimul patrimoniului national construit
4
Protocol de colaborare pentru imbunatatirea bazei materiale in activitatea didactica si de cercetare stiintifica la nivelul Facultatii de Constructii din cadrul Universitatii Transilvania Brasov
5
Protocol de colaborare pentru imbunatatirea bazei materiale in activitatea didactica si de cercetare stiintifica la nivelul Facultatii de Constructii si Instalatii din cadrul Universitatii Tehnice Cluj-Napoca
6
Protocol de colaborare pentru imbunatatirea bazei materiale in activitatea didactica si de cercetare stiintifica la nivelul Facultatii de Constructii din cadrul Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” – Iasi
7
Protocol de colaborare pentru imbunatatirea bazei materiale in activitatea didactica si de cercetare stiintifica la nivelul Facultatii de Constructii si Instalatii din cadrul Universitatii “Politehnica” din Timisoara
 
 

Proceduri de Autorizare

Nr. Crt
Procedura
Descarca fisier
1
Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analiza si încercari în activitatea de constructii în vederea autorizarii, aprobata prin Ordinul nr. 1497/13.05.2011 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului
2
Ordinul MDRT nr. 296/23.03.2012 pentru modificarea si completarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si încercari în activitatea de constructii în vederea autorizarii, aprobata prin Ordinul nr. 1497/13.05.2011 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului
3
Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analiza si incercari in constructii in vederea autorizarii, aprobata prin Ordinul Inspectorului General de Stat al Inspectoratului de Stat in Contructii nr. 153/2010 ABROGAT
4
Procedura de autorizare a Dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul nr. 1496/13.05.2011 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului
5
Ordinul MDRT nr. 277/19.03.2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de autorizare a Dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul nr. 1496/13.05.2011 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului
6
Procedura de autorizare a Dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul Inspectorului General de Stat al Inspectoratului de Stat in Constructii Nr. 154/2010 ABROGAT